Liên hệ Zalo 0948.713.329 Để Nhận Tư Vấn Hỗ Trợ

Chia sẻ Code Force Click Popup quảng cáo cho Blogspot

Chia sẻ Code Force Click Popup quảng cáo cho Blogspot

Cập nhật ngày Bởi

Lâu lắm rồi lại mới lên bài chia sẻ code cho các bạn, trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn đoạn code JavaScript Force Click Popup quảng cáo cho Blogger. Nó có thể giúp các bạn tăng thêm thu nhập từ việc bắt người dùng click vào quảng cáo của Google được hiển thị trong popup để có thể tiếp tục xem trang hay đọc bài viết.

Code Force Click Popup quảng cáo này sẽ lấy random id quảng cáo của bạn để tránh bị giới hạn quảng cáo, các bạn cũng có thể cài đặt cookie để quảng cáo có thể hiển thị lại sau 1 thời gian mà người dùng đã click cái này để tránh bị spam click cũng như giảm khả năng bị Google Adsense ban.

Mình cũng không khuyến khích các bạn dùng code này vì có thể nó làm khó chịu cho người dùng và một ngày nào đó có thể bị Google Adsense ban.

Để thêm Force Click Popup quảng cáo cho Blogger các bạn chỉ cần thêm đoạn Code dưới đây vào phía trên thẻ </body>

<script>/*<![CDATA[*/
 ! function (c) {
  const l = {
   get: e => (e = document['cookie']['match'](new RegExp('(?:^|; )' + e.replace(/([.$?*|{}()[\]\\/+^])/g, "$1") + '=([^;]*)'))) ? decodeURIComponent(e[1]) : void 0,
   set: (e, t, n = {}) => {
    (n = {
     path: "/",
     ...n
    })['expires'] instanceof Date && (n['expires'] = n['expires']['toUTCString']());
    let i = unescape(encodeURIComponent(e)) + "=" + unescape(encodeURIComponent(t));
    for (var a in n) {
     i += "; " + a;
     var r = n[a];
     !0 !== r && (i += "=" + r)
    }
    document['cookie'] = i
   },
   rem: e => {
    const t = {};
    t['max-age'] = -1, l.set(e, "", t)
   }
  };
  function e() {
   return null !== document['getElementById']('nldblog-ad')
  }
  function r(e) {
   return 'function' == typeof e
  }
  function n(a) {
   let s = document['createElement']('div');
   s.id = 'nldblog-ad', s.classList['add']('fcAd'), s.innerHTML = "<div class='fcFx'><button class='fcBt hidden'><svg viewBox='0 0 24 24'><path d='M19,6.41L17.59,5L12,10.59L6.41,5L5,6.41L10.59,12L5,17.59L6.41,19L12,13.41L17.59,19L19,17.59L13.41,12L19,6.41Z'/></svg><span>" + c.message + "</span></button><div class='fcCn'><ins class='adsbygoogle' data-ad-client='ca-pub-" + c['publisherID'] + "' data-ad-format='auto' data-ad-slot='" + c['adUnits'][Math['floor'](Math['random']() * c['adUnits']['length'])] + "' data-full-width-responsive='false' style='display:block'></ins></div></div>", document['body'].appendChild(s);
   let d = [];
   function u(e, t) {
    const n = {};
    n['shown'] = !1, n.clicked = null, n['error'] = t || null, 0 === d['length'] && (e ? (l['set'](c['cookie'], 1, {
     secure: !0,
     "max-age": c['maxage']
    }), setTimeout(function () {
     const e = {};
     e['shown'] = !0, e['clicked'] = !0, s['remove'](), r(a) && a(e)
    }, 2e3)) : (s['remove'](), r(a) && a(n)), d['push'](1))
   }
   try {
    (adsbygoogle = window['adsbygoogle'] || [])['push']({})
   } catch (e) {
    u(!1, e)
   }
   let f = s['querySelector'](".fcCn ins.adsbygoogle");
   null !== f && f['addEventListener']('click', function (e) {
    u(!0)
   });
   let p = setInterval(() => {
    var t = s['querySelector']('.fcCn ins.adsbygoogle iframe'),
      e = f['getAttribute']('data-ad-status');
    const o = {};
    o['shown'] = !1, o['clicked'] = null, "unfilled" === e ? (clearInterval(p), r(a) && a(o)) : 'filled' === e && null !== t && (clearInterval(p), s['querySelector'](".fcBt")['classList']['remove']('hidden'), window['addEventListener']('blur', function (e) {
     document['activeElement'] === t && u(!0)
    }))
   }, 100);
   setTimeout(function () {
    ('done' !== f['getAttribute']('data-adsbygoogle-status') || 'done' === f['getAttribute']('data-adsbygoogle-status') && 'filled' !== f['getAttribute']('data-ad-status')) && u(!1)
   }, 5e3)
  }

  function t(t) {
   const i = {};
   if (i['shown'] = !1, i.clicked = null, !1 === e())
    if (0 === document['querySelectorAll']("script[src*='client=ca-pub-" + c['publisherID'] + "']")['length']) {
     let e = document['createElement']("script");
     e['setAttribute']("crossorigin", 'anonymous'), e['async'] = !0, e.src = 'https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-' + c['publisherID'], e['onload'] = function () {
      n(t)
     }, e['onerror'] = function () {
      const e = {};
      e['shown'] = !1, e.clicked = null, r(t) && t(e)
     }, document['head'].appendChild(e)
    } else n(t);
   else r(t) && t(i)
  }

  Object['defineProperties'](e, {
   init: {
    value: function (e) {
     if (null == l['get'](c['cookie'])) return t(e);
     const o = {};
     o['shown'] = !1, o['clicked'] = null, r(e) && e(o)
    }
   },
   show: {
    value: t
   }
  });

  let o = document['createElement']("style");
  o.textContent = ".fcBt{outline: none;border: none;padding: 0;margin: 0;position: absolute;top: 30px;right: 30px;width: 30px;height: 30px;display: flex;align-items:center;justify-content:center;border-radius:50%;background:#fff;box-shadow:0 0 20px rgba(0,0,0,.07);cursor: pointer;}.fcBt svg{width: 18px;height: 18px;fill: #686868 }.fcBt:hover span{opacity: 1;visibility: visible;top: calc(30px + 10px);}.fcBt span{position:absolute;top:30px;right:-15px;background:#fff;max-width:300px;width:180px;border-radius:10px;padding:10px;font-size:13px;line-height:1.1rem;box-shadow:0 0 20px rgba(0,0,0,.07);opacity:0;visibility:hidden;transition:all .2s ease;pointer-events: none;}.fcBt span::before{content:'';position: absolute;width:10px;height:10px;background:#fff;top:-4px;right:25px;transform:rotate(45deg);border-radius:2px;}.fcAd{position: fixed;top: -30%;right: -30%;bottom: -30%;left: -30%;background: rgba(0,0,0,.3);z-index: 999;}.fcFx{position: fixed;top: 0;right: 0;bottom: 0;left: 0;z-index: 999;padding: 20px;display: flex;align-items: center;justify-content: center;}.fcCn{background: #fff;padding: 10px;width: 100%;border-radius: 8px;max-width: 768px;}";
  document['head'].appendChild(o), window['popupAds'] = e;
 }({
  publisherID: google-adsense-id,
  adUnits: [id-adsense-slot-1, id-adsense-slot-2, id-adsense-slot-3],
  cookie: "__CLICK",
  message: "Click on Ads to support developer.",
  maxage: 24 * 60 * 60
 })
 popupAds.init()
/*]]>*/</script>

Các bạn nhớ thay thế các vị trí được đánh dấu trong đoạn code như:

 • google-adsense-id là id google adsense của bạn không có ca-pub-.
 • id-adsense-slot-1,id-adsense-slot-2,id-adsense-slot-3 là id của các quảng cao khi bạn tạo, bạn muốn thêm bao nhiêu id cũng được
 • message là thông báo khi người dùng bấm nút close
 • maxage là thời gian hết hạn cookie và sẽ hiện thị lại popup sau khi hết hạn cookie được tính bằng đơn vị giây

Nếu các bạn có thắc mắc gì về bài viết có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới phần bình luận, mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Demo các bạn có thể thấy khi truy cập vào bài viết này các bạn sẽ thấy popup quảng cáo xuất hiện.

Comments

Call
0948713329
Contact Me on Zalo